Blood Purifier Syrup Manufacturer | Supplier | PCD Franchise

Blood Purifier Syrup

Rakt Safi Syrup

Category:

Each 10 Ml Contains Extracts Derived From: Neem 400mg + Manjeeth 400mg + Vasaka 400mg + Daruhaldi 200mg + Khadir 200mg + Chirayata 200mg + Guduchi 300mg + Pittapapra 200mg + Kalmegh 200mg + Amalaki 200mg + Harad 200mg + Haldi 100mg + Ghritkumari 100mg

Pack: 200ml